லாலாபேட்டை, தக்காம்பாளையம், நெல்லிகுப்பம், ஏகாம்பரநல்லூர், கத்தாரிகுப்பம். பிள்ளையார்குப்பம். பேஸ் 3 சிப்காட், அம்மூர், வேலம், கல்மேல்குப்பம். கிருஷ்ணாவரம், ராணிப்பேட்டை நகரம், நவல்பூர், காரை, புளியங்கண்ணு, பாரதி நகர், பெரியார் நகர், அவரக்கரை, சிப்காட், சிட்கோ, பெல். தெங்கால், புளியந்தங்கல். அக்ராவரம், சீகராஜபுரம், வாணாபாடி, செட்டித்தாங்கல், வாலாஜா, தேவதானம், குடிமல்லூர், வி.சி.மோட்டூர், வன்னிவேடு, அம்மணந்தாங்கல், பெல் லியப்பாநகர், டிகே தாங்கல், சென்னசமுத்திரம், பூண்டி, சாத்தம்பாக்கம், பாகவெளி, முசிறி, வள்ளுவம்பாக்கம், அனந்தலை, ஒழுகூர், வாங்கூர், கரடிகுப்பம்,ஜிசி குப்பம். தலங்கை, செங்காடு, மோட்டூர், தண்டலம், ராணிப்பேட்டை நகரம், முத்துக்கடை, ஆட்டோ நகர், சீனிவாசன்பேட்டை, பழைய ஆற்காடு ரோடு, காந்தி நகர், அல்லிக்குளம், சின்ன தகரகுப்பம் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற பகுதிகள்.

காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை சோளிங்கர், சோமசமுத்திரம், கல்பட்டு, பாண் டியநல்லூர், கொண்டபாளையம், தாடூர். தாளிக்கால். பாணாவரம், போளிப்பாக்கம், பழையபாளையம், கரிக்கல். வி.ஜி.புரம். வி.புதூர், மேல்வெங்கடாட ஜம்புகுளம், ஆயல். சூரை, மருதாலம். தலங்கை, பொன்னை, கே.என்.பாளையம், எஸ்.என்.பாளையம், பொன்னைபுதூர், தெங்கால் மற்றும் சுற்றுப்புற கிராமங் கள். கலவை, வளையாத்தூர் (ஒருபகுதி), பாப்பேரி, மேச்சேரி, சென்னசமுத்திரம், குட்டியம், அரும்பாக் கம். கே.வேளுர், டி.புதூர், கணியனூர், நல்லூர். மேல்நெல்லி, கலவைப்புத்தூர், பின்னத்தாங்கள், மழையூர் மற்றம் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.

காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை ஆற்காடு நகரம் முழுவதும் அவுசிங்போர்டு, வேப் பூர், விஷாரம்,நந்தியாலம், தாழனூர், ராமநாதபுரம், கூராம்பாடி, உப்புப்பேட்டை, கிருஷ்ணாவரம், லப் பப்பேட்டை, முப்பதுவெட்டி, தாஜ்புராதக்கான்குளம். களர், கத்தியவாடி, கீழ்குப்பம், ஆயிலம். அருங்குன் றம், ஆயிலம்புதூர், ராமாபுரம், பூட்டுதாக்கு, ரத்தின கிரி, கன்னிகாபுரம், சனார்பண்டை, மேலகுப்பம், கீழ் செங்கநாத்தம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.

திமிரி, விளாப்பாக்கம், காவனூர், சாத்தூர், தாமரைப்பாக்கம், மோசூர். பாலமதி. புங்கனூர், லாடாவரம், பழையனூர், வெட்டியாந்தொழுவம், முள்ளண்டிரம், 12 புத்தூர், பூசிமலைகுப்பம். எஸ். யு.வனம், மொரப்பந்தாங்கள், ஆதனூர், வெள்ளேரி, சங்கரமல்லூர். கடப்பந்தாங்கல். கிளம்பாடி. சின்ன குக்குண்டி, கீராம்பாடி, பெரியக்குக்குண்டி, புதுப்பாடி, மாங்காடு, லாடாவரம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.