ஆற்காடு நகரம் முழுவதும், அவுசிங்போர்டு, வேப்பூர், விஷாரம், நந்தியாலம், தாழனூர், ராமநாதபுரம், கூராம்பாடி, உப்புப்பேட்டை, கிருஷ்ணாவரம், லப்பப்பேட்டை, முப்பதுவெட்டி, தாஜ்புரா, தக்கான்குளம், களர், கத்தியவாடி, கீழ்குப்பம், ஆயிலம், அருங்குன்றம், ஆயில்புதூர், ராமாபுரம், திமிரி, விளாப்பாக்கம், காவனூர், சாத்தூர், தாமரைப்பாக்கம், வளையாத்தூர் (ஒரு பகுதி), மோசூர், பாலமதி, புங்கனூர், பழையனூர், சக்கரமல்லூர், கடபந்தாங்கல், கிளம்பாடி, சின்னகுக்குண்டி, கீராம்பாடி, பெரியகுக்குண்டி, புதுப்பாடி, மாங்காடு,லாடாவரம் மற்றும் கலவை, வளையாத்தூர் (ஒரு பகுதி), பாப்பேரி, மேச்சேரி, சென்னசமுத்திரம், குட்டியம், அரும்பாக்கம், கே.வேளூர், டி.புதூர், கணிய னூர், நல்லூர், மேல்நெல்லி, கலவைப்புத்தூர், பின்னத் தாங்கல், மழையூர் மற்றும் ஓச்சேரி, வாலாஜா நகரம், கலவை, ஒழுகூர், கரிவேடு, தருமநீதி, வேகாமங்களம், மாமண்டூர், அவளூர், ஆயர்பாடி, சிறுகரும்பூர் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகள்.