தமிழக சுகாதாரத்துறை நாள்தோறும் மாவட்டத்தில் நிரம்பியுள்ள படுக்கைகள் மற்றும் காலியாக உள்ள படுக்கைகள் நிலவரம் குறித்து அறிக்கை வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள கோவிட் கேர் சென்டர்களில் உள்ள ஐ. சி. யூ. , சாதாரண படுக்கைகள் மற்றும் ஆக்சிஜன் வசதியுடன் கூடிய படுக்கைகள் நிலவரங்கள் குறித்து தமிழக சுகாதாரத்துறை இன்று அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.

376 ஆக்சிஜன் படுக்கைகளில் 1 ஆக்சிஜன் படுக்கை மட்டும் நிரம்பியும் , 375 படுக்கைகள் காலியாகவும் உள்ளது.

ஆக்சிஜன் வசதி அல்லாத சாதாரண படுக்கைகள் 152 சாதாரண படுக்கைகளில் 20 படுக்கைகள் நிரம்பியும் , 132 படுக்கைகள் காலியாகவும் உள்ளது.